Zvony

Zvon Panny Marie Bohorodičky

Z původních zvonů obou věží kostela Panny Marie se do dnešní doby dochoval pouze jediný, který je zavěšený v západní věži.

Nápis na zvonu - Virgini Dei Paræ...
Nápis na zvonu "Virgini Dei Paræ..."

Krásný pozdně barokní zvon Panny Marie dle nápisu odlil v Praze roku 1766 zvonař Jan Jiří Kühner a posvětil královéhradecký biskup Heřman Hannibal Blümegen (biskupem 1763–1774). Zvon byl pořízen pro jezuitský kostel spolu s dalšími, které se do dnešních dnů nedochovaly.

Jedná se o hodnotnou památku barokního zvonařského umění. (Barokních zvonů se mnoho nedochovalo, neboť byly ve větší míře rekvírovány jako, podle tehdejších měřítek, „méně vzácné“.) Koruna zvonu je zdobena maskarony. Kolem celého čepce obíhá krásný (figurální) reliéf postav andělů hrajících na hudební nástroje a dvakrát opakující se kryptogram IHS v oblaku (IN HOC SIGNO (vincit)) = v tomto znamení (zvítězíš); IESUS HOMINI SALVATOR). Na čelní straně krku se rozprostírá mohutný reliéf Panny Marie v oblaku doprovázené anděly spolu s nápisem:

VIRGINI DEI PARÆ SACRA = PANNĚ BOHORODIČCE ZASVĚCEN

Reliéfní výzdoba zvonu
Reliéfní výzdoba zvonu

Pod reliéfem je latinský nápis připomínající, že zvon byl pořízen za P. Petra Janovky, toho času provinciála jezuitů v českých zemích, tento kněz byl v letech 1770–1771 rektorem Univerzity Karlovy. Na protější straně zvonu je několikařádkový nápis připomínající osobnost biskupa, který zvon posvětil, a nad věncem latinské autorské určení. Věnec zdobí rokajové ornamenty. Zvon je zavěšen na dubové hlavě opatřené původním barokním kováním.

Údaje o zvonu

Rozměry      Ladění
průměr zvonu 126 x 126,5 cm   nárazový tón zvýšené es1
výška 100 cm  
tloušťka věnce 95–97 cm Hmotnost odhadována na 1280 kg

 

František John a Alois Neruda